Loading...
  • English
  • Russian
  • Chinese
  • German
  • Polish
  • Serbian
  • Ukrainian
Best Cyprus Properties
HOME  /  INFO IN OTHER LANGUAGES  /  SERBIAN INFO

SERBIAN INFO

БРЗО ДО СТАЛНОГ МЕСТА БОРАВКА


ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОЗВОЛУ ЗА СТАЛНИ БОРАВАК НА КИПРУ БЕЗ ПРАВА НА РАД

(За људе који желе да раде процедура се разликује и у том случају вам, такође, стојимо на располагању)

ЗАПАМТИТЕ ДА ЋЕМО БИТИ СА ВАМА ТОКОМ ПРОЦЕДУРЕ КУПОВИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЦЕЛОСТИ; ТОКОМ ПОСЕТЕ АДВОКАТУ, У БАНЦИ ИТД.

ОВА ДОЗВОЛА:
1. Тиче се недржављана Европске уније.
2. Одобрава се подносиоцу и његовом брачном другу до краја живота.а
3. Одобрава се њиховој малолетној деци до навршених 18 година живота. Пунолетна деца на школовању (студенти) треба да поднесу лични заахтев за Дозволу места боравка са трајањем до навршених 25 година живота. Независна деца,такође, подносе лични Захтев и уколико и они и њихови родитељи задовољавају све критеријуме, и они остварују право на Дозволу за боравак до краја живота.
4. Носиоци ове дозволе немају право запослења на Кипру
5. Носиоци ове дозволе могу да поседују кипарску компанију и да добијају дивиденду од њеног профита.

6. Разлози за одузимање Дозволе за стални боравак:
• Уколико је носиоцу ове Дозволе одобрена Дозвола за стални боравак у некој другој држави (осим државе држављанства )
• Уколико носилац ове Дозволе није посетио Кипар дуже од 2 године.

ПОСТУПЦИ ЗА ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛЕ:
Брза поступак (Одредба 6 (2) ): у року од 2 месеца
Категорија F (Одредба 5 (F) ): у року од 5 до 12 месеци

БРЗИ ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАНЈЕ ТРАЈНЕ ДОЗВОЛЕ НАСТАЊЕЊА:

ЗАХТЕВИ:
НЕКРЕТНИНА:
1. Некретнина мора бити купљена на Кипру.
2. Купци могу бити:
• Сам подносилац захтева или
• Само његов брачни друг или
• Подносилац са брачним другом
• Кипарска компанија (у складу са доле наведеним поступком)
3. Продавац мора бити грађевинска фирма која је изградила објекат.
4. Некретнина мора бити нова (непрепродавана)
5. Купопродајна вредност мора да износи најманје 300.000 евра (без ПДВ)
6. Продавцу мора бити исплаћена сума у износу од најманје 200.000 евра (без ПДВ)
7. Неопходно је приложити Потврде о трансферу новца у износу од 200. 000 евра (без ПДВ)
8. Купопродајни Уговор мора бити депонован у земљишним књигама

МОГУЋЕ ЈЕ КУПИТИ ДВЕ НЕКРЕТНИНЕ
Кућу (или стан) + кућу (или стан)
Кућу (или стан) + трговину до 100 м2
Кућу (или стан) + канцеларијски простор до 250 м2

Услови:
1. Укупна куповна цена мора бити већа од 300.000 евра
2. Некретнина мора бити нова, препродаја се не прихвата од 5/7/2013.
3. Уколико су две некретнине одвојене, оне морају бити купљене од истог власника. И у случајевима у којима је то могуће, није неопходно да се две хекретнине повезују у једну целину будући да су повезане хоризонтално или вертикално.

Напомена:
Сви услови односе се на пар. Пару се не дозвољава куповина више од две некретнине (укључујући и куповину која се остварује на име Компаније)


УКОЛИКО ЈЕ КУПАЦ КОМПАНИЈА:
Некретнину је могуће купити на име Компаније

Услови:
1. Компанија мора бити регистрована на Кипру
2 Подносилац захтева или нјегов брачни друг (или обоје) морају бити деоничари и његово/њихова имена морају бити уписана у Регистру деоничара Компаније.
3. Они морају бити само деоничари те Компаније.

Напомена:
• Фидуцијарни акт нити било какав други облик пуномоћи се не прихвата.
• Уколико је деоничар ове Компаније друга Компанија, мора се приложити доказ да је подносилац Захтева само деоничар те Компаније (његов брачни друг или обоје).

2.БАНКОВНИ ДЕПОЗИТ
Код Кипарске банке неопходно је отворити рачун на који ће се депоновати износ од 30. 000 евра, блокиран на најмање три године. Уз документацију и Захтев неопходно је приложити Потврду о преносу суме у износу од
30. 000 евра на Кипар из иностранства.

3.ПРИХОД ПОДНОСИОЦА И ЊЕГОВОГ СУПРУЖНИКА
1. Приход мора бити остварен у иностранству, а не на Кипру.
2. Подносилац Захтева мора приложити Потврду о властитом приходу у износу од 30.000 евра плус 5. 000 евра за сваког несамосталног члана породице.
3. Приход мора да потиче из легалних извора као што су лични доходак, рента, пензија, камате и дивиденда и сл.

4. ОБАВЕЗА НЕУКЉУЧИВАЊА У БИЛО КАКВУ ПРОФЕСИОНАЛНУ АКТИВНОСТ НА КИПРУ
Власницима Дозволе сталног боравка на Кипру забрањен је рад на Кипру. Из тог разлога, они морају дати Изјаву да се неће ангажовати у било каквим професионалним активностима на Кипру.
Приходи од дивиденди у кипарској Компанији подносиоца Захтева не сматрају се кршењем обавезе на неукључивање у професионалне активности на Кипру.

5. УВЕРЕЊЕ О НЕКАЖЊАВАЊУ
Подносилац Захтева, његов супружник и деца старија од 16 година морају приложити Уверење о некажљавању из земље њиховог порекла. Овај документ важи три месеца.


6. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И ПРЕВОД ИСПРАВА
Све исправе и документи морају бити преведени на енглески или грчки језик од стране овлаштеног тумача.
Сви званични документи морају бити легализовани и потврђени апостилом на прописан начин. Уколико држава која издаје званичну исправу није потписница Хашке конвенције од 5. октобра 1961. године, чиме је укидање легализације страних исправа стављено ван снаге, тада се исправе морају легализовати у Министарству спољних послова и Амбасади Кипра у тој држави.

НАПОМЕНЕ:

ПЕРИОД ПРОВЕРЕ ЗАХТЕВА
Захтев треба да буде одобрен у року од 2 месеца, тако да се Дозволом сталног боравка гарантовано потврђује да:
1. Су задовољени сви захтеви
2. Да не постоје разлози за одбијање на основу Уверења о некажњавању (након провере код Министарства унутрашњих послова) или органа јавног реда.

ОДРАСЛА ДЕЦА:
ОДРАСЛА ДЕЦА НА ШКОЛОВАЊУ ОД 18-25 ГОДИНА :
Одрасло дете може да поднесе Захтев за одобрење Брзом процедуром (Одредба 6). Овим путем ће остварити право на сопствену Дозволу са трајањем до 25 године старости. Након навршених 25 година старости он/она ће морати да поднесе лични захтев за Дозволу сталног боравка као самостално лице.

Услови:
1. Дете старости 18 -25 година
2. Да дете зависи од родитеља
3. Потврда којом се доказује да дете студира
4. Родитељи морају да прикажу додатни приход од 5. 000 евра за свако дете које студира
5. Одрасло дете прилаже и све исправе за сопствени Захтев

НЕЗАВИСНО ОДРАСЛО ДЕТЕ:
1. Старости 18 година и више
2. Независно од својих родитеља
3. Укупна куповна вредност некретнине родитеља мора бити 300. 000 евра (без ПДВ) за свако одрасло независно дете
4. Потврда о уплати 66% од укупне куповне вредности некретнине родитеља
5. Сви остали захтеви (депозит у банци итд.) морају бити испуњени.

НЕОПХОДНЕ ИСПРАВЕ/УВЕРЕЊА ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УСЕЉЕЊЕ у складу са Прописом 6 (2)
1. Копија важећег пасоша
2. Копија важеће Дозволе привременог боравка (уколико је подносилац Захтева настањен на Кипру)
3. Радна биографија (укључујући и академске квалификације)
4. Оригинале изјава о депозиту на рачуну код Кипарске банке у износу од најмање 30. 000 евра
5. Потврда о сигурном годишњем приходу у износу од најмање 30. 000 евра из извора који се остварују без запослења на Кипру (оригинал документа и оверена Изјава под присегом). Неопходан годишњи приход увећава се за 5. 000 евра за сваког зависног члана породице.
6. Поседовни лист или Уговор о куповини новоизграђене непокретности на Кипру минималне тржишне цене у износу од 300. 000 евра (без ПДВ) (оригинал или оверена копија).
Уколико подносилац Захтева још није добио Поседовни лист, подносилац Захтева прилаже Купопродајни Уговор уредно оверен код Нотара и код Кипарске Службе за геодетске, имовинско-правне послове и катастар некретнина, као и Потврду о уплати у износу од најмање 200. 000 евра (без ПДВ)
7. Званична изјава подносиоца Захтева да он/она не намеравају да раде или буду ангажовани у било каквим пословима на Кипру.
8. Полису здравственог осигурања
9. Уверење о некажњавању (уколико подносилац Захтева живи у иностранству, Уверење мора бити издато у земљи порекла, у фоми званичног документа и приложено са овереним преводом судског тумача на грчки језик).
10. Извод из Књиге венчаних (званичан документ уз оверен превод судског тумача) (по потреби)
11. Извод из Матичне књиге орђених за децу (званичан документ и оверен превод судског тумача) (по потреби)
12. Други документи који се достављају уз Захтев
Захтев М. 67 са фотографијама подносиоца, брачног друга и деце.
Остала (необавезна) документа:
Дипломе високог образовања подносиоца и његовог брачног друга.


НЕОПХОДНЕ ИСПРАВЕ/УВЕРЕЊА ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УСЕЉЕЊЕ у складу са Прописом 6 (2)
1. Копија важећег пасоша
2. Копија важеће Дозволе привременог боравка (уколико је подносилац Захтева настањен на Кипру)
3. Радна биографија (укључујући и академске квалификације)
4. Копија Дозволе усељења родитеља у складу са Прописом 6(2) или Доказ о подношењу одговарајућег Захтева родитеља за добијање Дозволе за усељење у складу са Прописом 6 (2)
5. Изјава о сигурном годишњем приходу у износу од најмање 30. 000 евра из извора који се остварују без запослења на Кипру (оригинал документа и оверена Изјава под присегом). Неопходан годишњи приход увећава се за 5. 000 евра за сваког зависног члана породице
6. Званична изјава подносиоца Захтева да он/она не намеравају да раде или буду ангажовани у било каквим пословима на Кипру.
7. Полиса здравственог осигурања.
8. Уверење о некажњавању (уколико подносилац Захтева живи у иностранству, Уверење мора бити издато у земљи порекла, у форми званичног документа и приложено уз оверени превод судског тумача).
9. Извод из Матичне књиге рођених подносиоца захтева оверен у складу са прописима (званичан документ и оверен превод судског тумача).
10. Уверење из школе или факултета да је дете регистрован студент.
11. Остали документи који се подносе уз Захтев.

 


Bизе за недржављане ЕУ који купују некретнине на Кипру

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИМИГРАЦИЈИ И ВИЗАМА ЗА НЕДРЖАВЉАНЕ ЕУ КОЈИ КУПУЈУ НЕКРЕТНИНЕ НА КИПРУ

Куповина вашег дома из снова на Кипру је кључ за боравак у ЕУ

Уживајте у сталном боравку у некој од земаља ЕУ након што купите свој дом из снова на Кипру. Испуњење вашег сна о животу у ЕУ омогућила вам је управо кипарска Влада, која је недавно објавила да недржављани ЕУ могу, уз улагање од минимум 300.000 € у имовину на острву, под одређеним условима, добити стални боравак путем специјалне имиграционе визе. То једноставно значи да ће те моћи да уживате исте повољности као и сви остали грађани Кипра, без потребе за подношење Захтева за било какве дозволе или обнављања.

Кипар је већ познат као савршено место за живот са својом климом и сунцем током готово целе године, по опуштеном начину живота без стреса, с веома ниском стопом криминала. Кипар је и идеално место за породични живот са могућношћу за школовање ваше деце у одличним школама и факултетима, са најсавременијом здравственом заштитом и инфраструктуром . Острво такође ужива повољну репутацију као међународни пословни центар и пролаз у ЕУ. Многе међународне компаније имају канцеларије на Кипру. Отварање нове компаније не може бити лакше, а ту су и ниске пореске стопе за физичка и правна лица, и бенефити пореских споразума са бројним земљама.

 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Пинк Слип издаје Канцеларија за имиграцију након што је обезбеђена сва потребну документацију и то : -

* Банкарске изводи
* Потврде о приходима
* Поседовни лист или Купопродајни уговор за имовину у власништву на Кипру
* Детаљи о свим члановима породице
* Извод из матичне књиге рођених
* Венчани лист

2. Када је реч о Визи, не издају се визе за више улазака. На Кипру је могуће боравити 90 дана ради тражења имовине.

ДЕТАЉНИЈЕ
За издавање Пинк Слипа није битно колика је вредност имовине. За издавање Пинк Слипа неопходно је приложити следеће:

ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК (Пинк Слип) за носиоце пасоша који су недржављани ЕУ:

Потребна документација:
- Копија купопродајног уговора или Уговора о изнајмљивању или Поседовни лист
- Новац депонован у банци и доказ одакле је дошао (на Кипру и у иностранство, ако постоји, у износу од око 100.000 евра).
- Пасош и копија прве стране и стране последњег уноса печата.
- Потврда о пензији + превод + копија (уколико је реч о пензионисаном лицу) или било ког другог извора прихода од интереса, прихода од ренте, осталих инвестиција. Оно што је овде од значаја је да се докаже редован и сталан извор прихода за живот подносиоца Захтева и његове породице.
- Банкарска гаранција за 24 месеца € 515 (+ копија)
- Извод из матичне књиге рођених+ превод (+ копија) са апостилом
- Извод матичне књиге венчаних + превод (+ копија) са апостилом
- 4 оргиналне фотографије / једне идентичне фотографије /
- Здравствено осигурање које се аутоматски продужава.


Ова дозвола може да се обнавља сваке године под истим условима.
Носиоци ове Дозволе привременог боравка не смеју живети у иностранству у континуираном периоду од 90 дана и треба да живе на Кипру у укупном трајању од 6 месеци.

Кипарски министар унутрашњих послова је изјавио да недржављанин Европске уније при куповини имовине на Кипру у вредности већој од 350.000 € може добити дозволу за стални боравак у категорији F. Недржављани ЕУ при куповини имовине мање од € 350.000 такође могу да поднесу Захтев за издавање Дозволе сталног боравка категорије F. Захтеви за категорију F су следећи:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈИ F РЕГУЛИСАНИ ОДРЕДБОМ 5 ПРОПИСА О СТРАНАЦИМА И ИМИГРАЦИЈИ - СAP105
Богатим недржављанима ЕУ може се одобрити право на стално место боравка у Категорији F. Захтеви су довољно новца у банци (€ 250.000), као и пословне активности, власништво предузећа, акције итд.


Неопходни документи су следећи:

а) Копије Потврде о регистрацији странаца (неопходни и за супругу и децу)
б) Копије Дозволе за привремени боравак (неопходни и за супругу и децу)
в) Копија Пасоша (супруге и деце) важећег најмање 2 године
г) Венчани лист, превод са апостилом
д) Родни лист деце (легализован превод) – са апостилом
ф) Образовање - степен, дипломе итд / оригинал + превод + апостил)
г) Непокретна имовина у власништву на Кипру (Поседовни лист или Уговор о купопродаји)
ч) Здравствено осигурање (такође за супругу и децу)
и) Банкарски изводи скорашњег датума, текући и стални (у износу од најмање € 250.000)
Ј) Документи компанија у власништву подносиоца захтева
К) Подаци о приходима и извор из кога потичу.
л) 4 недавне фотографије
м) CV
н) Уверење о некажњавању + превод + апостил

Када је реч о визама за више улазака, одлука о издавању таквог документа нема никакве везе са вредношћу некретнине на Кипру. Овакву визу издаје Амбасада или Конзулат Кипра у држави у којој недржављанин ЕУ живи, а у складу са прописима које прописује Министарство спољних послова Кипра. Недржављанин ЕУ у ову сврху мора доказати да поседује непокретну имовину на Кипру, али је, такође, од потребно доставити доказ о пословању и приходу којима се потврђује неопходност за више улазака.


_________________________________________________________________________________________________________________

 

ПРАВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Следи кратак преглед закона који се односе на непокретност, као и информације ко може купити непокретност на Кипру. У могућности смо да вам помогнемо у пружању правних савета и да вам помогнемо да се обратите адвокату који ће своје савете и услуге прилагодити вашим специфичним потребама.

ПРАВНИ СИСТЕМ КИПРА - ПРЕГЛЕД

Правни систем је заснован на истим принципима који важе у Великој Британији. Сви закони који регулишу пословна питања и процедуре су засновани углавном на енглеском закону, који чини куповину имовине и других правних послова разумљивем за већину исељеника. Континентални систем управног права, према којем се законитост административних одлука може судски контролисати, примењује се на основу Устава.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА

Кипар је постао пуноправниа чланица ЕУ 1. маја 2004. године што је резултирало многобројним промена за држављане ЕУ који планирају да купе имовину на Кипру: -

1. Држављанима Европске Уније на Кипру дозвољено је да купују имовину на Кипру без ограничења без да им за то треба одобрење од било ког органа власти.

2. Недржављанима ЕУ који нису становници Кипра дозвољено је да купе земље колико желе, али су ограничени на куповину једне куће или једног стана за који требају сагласност Вијећа министара.

3. У циљу усаглашавања са идејом слободног кретања људи и робе, одређена ограничења су укинута. Грађани ЕУ могу ући на Кипар без ограничења чак и само са њиховом националном личном картом.

4. Ограничења девизне контроле више нису више на снази и више није потребно да се докаже да је имовина купљена од спољних средстава.

5. Инвестициона политика Кипра је либерална и дозвољава 100% страног капитала у свим секторима привреде, не само за држављане ЕУ, него и за инвеститоре из трећих земаља, осим ако није другачије назначено у прописима; као што је нпр. Стицање и развој земље.

____________________________________________________________________________________________________________________________


ПДВ – НОВИ ЗАКОН

 

ПДВ –НОВИ ЗАКОН И ОБЈАШЊЕЊА

Од 1.марта 2012. порез на додатну вредност на Кипру повећан је са 15% на 17%, а од 1. јануара 2013. износи 19%.

За купце некретнине:

-а] Подносилац мора бити стални становник Кипра пре потписивања Купопродајног уговора.

б] Уговор о продаји се потписује са 19% ПДВ-а.
Додата је одредба по којој се, уколико је купцу од стране власти одобрен ПДВ, продавац, ће ако је већ уплатио ПДВ тражити од порезних органа повраћај разлике ПДВ-а (образац 4Б). По одобрењу, свако наредно плаћање оптрећено је са 5%. Када продавац добије повраћај од ПДВ-а, он га враћа Купцу или му издаје Налог за плаћање.

в] У случају куповине некретнине у изградњи, за рачуне за воду и струју мора се обрачунати порез код Службе за одређивање ПДВ-а у року од 6 месеци од дана испоруке некретнине Купцу.

Из тог разлога грађанин ЕУ, који није стални резидент Кипра, не може остварити ову бенефицију, пре него што дође на Кипар, затражи стални боравак и после 2 године купи некретнину.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 


ТАКСА ПРИЛИКОМ КУПОВИНЕ – НОВИ ЗАКОН ОБЈАВЉЕН 30.1. 2013.

АМАНДМАН ЗАКОНА О ТАКСАМА ОД 30.01.2013

Нове цене за таксе приликом куповине некретнина на Кипру, ступиле су на снагу 1. марта 2013 год. Ово не треба мешати са порезом на право и пренос власништва / ово је друга такса.

Промена се односи на увођење суме од 5.000 € - који је ослобођен пореза. Ово је један од ретких примера пореза који је умањен у последњих неколико година.

Нове цене за све уговоре који се овереавају су следеће:
1 - 5.000 Носи нулту стопу

5.001 - 170.000 * € 1,5 за вредност од € 1,000 (тј 1.5 € на хиљаду)

170.001 – * А изнад € 2.0 за вредност од 1.000 € (тј 2.0 € на хиљаду)

Максимална накнада је 20.000 €.

На пример, имовина продана за 250.000 € - такса ће бити обрачуната на следећи начин:

Првих € 5.000 носи нулту стопу € 0

Следећа € 165,000 носи 1,5 € промила € 247.50

Остатак € 80.000 носи € 2.0 промила € 160.00

-------- ---------

€ 250,000 – Укупна такса € 407.50


Пренос власништва

Једногласном одлуком Представничког дома (Парламента) су смањене накнаде на промет некретнина прво за период од шест месеци, који је ступио на снагу 2. децембра 2011. Овај период је прво продужен до 31. децембра 2012. Парламент Кипарске Републике је продужио овај закон на још 2 године.

- Закон важи само за купца првог стана (куће)

- До 31. децембра 2014. године, ПДВ је смањен са 19% на само 5% ако је имовина пребивалиште купца на Кипру.

За оне који плаћају ПДВ при куповини куће, накнада за трансфер се не плаћа.

За оне који не плаћају ПДВ при куповини некретнина, такса за пренос имовине се смањује за 50%.

 


ПРИМЕРИ:

 

За имовину са продајном ценом од 100.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 3300 евра

Накнада за нови пренос: 1.650 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

--------------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 130.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 4800 евра

Накнада за нови пренос: 2.400 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-------------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 150.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 5800 евра

Накнада за нови пренос: 2.900 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 170.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 6800 евра

Накнада за нови пренос: 3.400 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

За имовину са продајном ценом од 200.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 9200 евра

Накнада за нови пренос: 4.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 300.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 17.200 евро

Накнада за нови пренос: 8.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 400.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 25.200 евра

Накнада за нови пренос: 12.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 33.200 евра

Накнада за нови пренос: 16.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)


----------------------

 

 


За имовину са продајном ценом од 600.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 41.200 евра

Накнада за нови пренос: 20.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------------

За имовину са продајном ценом од 700.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 49.200 евра

Накнада за нови пренос: 24.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

За имовину са продајном ценом од 800.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 57.200 евра

Накнада за нови пренос: 28.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 900.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 65.200 евра

Накнада за нови пренос: 32.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 73.200 евра

Накнада за нови пренос: 36.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.100.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 81.200 еврa

Накнада за нови пренос: 40.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

За имовину са продајном ценом од 1.200.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 89.200 евра

Накнада за нови пренос: 44.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

За имовину са продајном ценом од 1.300.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 97.200 еврa

Накнада за нови пренос: 48.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

За имовину са продајном ценом од 1.400.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 105.200 еврa

Накнада за нови пренос: 52.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 113.200 евра

Накнада за нови пренос: 56.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

 

За имовину са продајном ценом од 1.600.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 121.200 евра

Накнада за нови пренос: 60.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.700.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 129.200 евра

Накнада за нови пренос: 64.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

За имовину са продајном ценом од 1.800.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 137.200 евра

Накнада за нови пренос: 68.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.900.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 145.200 еврa

Накнада за нови пренос: 72.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-------------

За имовину са продајном ценом од 2.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 153.200 евра

Накнада за нови пренос: 76.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)
---------------------------

За имовину са продајном ценом од 2.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 193.200 евра

Накнада за нови пренос: 96.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 3.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 233.200 евра

Накнада за нови пренос:116.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 3.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 273.200 евра

Накнада за нови пренос:136.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 4.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 313.200 евра

Накнада за нови пренос:156.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

За имовину са продајном ценом од 4.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 353.200 евра

Накнада за нови пренос:176.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)
-----------------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 5.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 393.200 евра

Накнада за нови пренос:196.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 6.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 473.200 евра

Накнада за нови пренос:236.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 7.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 553.200 евра

Накнада за нови пренос:276.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 8.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 633.200 евра

Накнада за нови пренос:316.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 9.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 713.200 евра

Накнада за нови пренос:356.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 10..000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 793.200 евра

Накнада за нови пренос:396.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 11.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 873.200 евра

Накнада за нови пренос:436.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------


За имовину са продајном ценом од 12.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 953.200 евро

Накнада за нови пренос:476.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)
---------------------------------

 


За имовину са продајном ценом од 13.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.033.200 евра

Накнада за нови пренос:516.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 14.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.113.200 евра

Накнада за нови пренос:556.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 


За имовину са продајном ценом од 15.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.193.200 евра

Накнада за нови пренос:596.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 16.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.273.200 евра

Накнада за нови пренос:636.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)


-------------------------------------------

 

 


За имовину са продајном ценом од 17.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.353.200 евра

Накнада за нови пренос: 676.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 18.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.433.200 евра

Накнада за нови пренос:716.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 19.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.513.200 евра

Накнада за нови пренос:756.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

За имовину са продајном ценом од 20.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.593.200 евра

Накнада за нови пренос:796.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

 


За имовину са продајном ценом од 21.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.673.200 евра

Накнада за нови пренос:836.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 22.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.753.200 евра

Накнада за нови пренос:876.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 23.000.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 1.883.200 евра

Накнада за нови пренос: 916.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

------------------------------


За имовину са продајном ценом од 24.000.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 1.913.200 евра

Накнада за нови пренос: 956.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)
----------------------------------------------

 


За имовину са продајном ценом од 25.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.993.200 евра

Накнада за нови пренос: 996.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-

----------------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 30.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 2.196.200 евра

Накнада за нови пренос:1.196.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

PROPERTIES
Limassol Properties
Paphos Properties
Luxury Property in Cyprus
Bargain Properties in Cyprus
Land for sale in Cyprus
The Limassol Marina
Larnaca Properties
Famagusta Properties
Nicosia Properties
RESALE PROPERTIES
Traditional Village Houses
Golf Properties
Commercial Property
Properties for Rent
EU CITIZENSHIP & PERMANENT RESIDENCY
EU Citizenship
Permanent Residency
Immigration & Visa Issues
BUYING PROPERTY
The Property Purchase Process in Cyprus
V.A.T - New Law
Stamp Duty - New Law 30.01.2013
Legal information
BLOG
ABOUT US
History
Our Mission
Why Us?
Our Team
Clients Comments
ABOUT CYPRUS
Introduction
Communications
Cuisine, Music and Fun
Where to Stay, what to Buy
Quick Info-Tips
Main Areas
USEFUL LINKS
Links
Directories
CONTACT US
INFO IN OTHER LANGUAGES
Chinese Info
German Info
Polish Info
Russian Info
Serbian Info
Ukranian Info
CONNECT WITH US
CONTACT INFO
Office 6E/F, Roussos Center Point,
Pentadromos Square, P.O. Box 50077,
3600 Limassol, Cyprus
Telephone: +357 25 362798
Out of office hours: +357 99 589508

Email: info@bestcyprusproperties.com

© 2017 Christos Calogirou Ltd / Disclaimer / Design & Development by BDigital / Powered by Webstudio