Loading...
  • English
  • Russian
  • Chinese
  • German
  • Polish
  • Serbian
  • Ukrainian
Best Cyprus Properties
ГЛАВНАЯ  /  INFO IN OTHER LANGUAGES  /  POLISH INFO

POLISH INFO

ZEZWOLENIE NA POBYT STALY NA CYPRZE BEZ PRAWA DO PRACY

(Dla osób, które chcą pracować istnieje inna procedura, przy której możemy pomoc.)

BĘDZIEMY PAŃSTWU ASYSTOWAĆ PODCZAS CALEGO PROCESU ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM NIERUCHOMOSCI, JAK NA PRZYKŁAD SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM, BANK itp.

POWYŻSZE ZEZWOLENIE:

1. Dotyczy osób z poza Unii Europejskiej.

2. Jest przyznawane wnioskodawcy i jego współmałżonkowi aż do końca życia.

3. Jest przyznawane ich nieletnim dzieciom, do wieku 18 lat. Dorosłe dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców (studenci) składają podanie osobiście i otrzymują  takie zezwolenie do 25 roku życia. Dorosłe dzieci, niezależne rownież składają podanie osobiscie i jeśli oni i ich rodzice spełniają wszystkie kryteria, otrzymują zezwolenie aż do końca życia.

4. Posiadacze tego zezwolenia nie są uprawnieni do pracy na Cyprze.

5. Posiadacze tego zezwolenia mogą posiadać firmę zarejestrowaną na Cyprze i otrzymują dywidendy od zysku.

6. Powody odwołania zezwolenia na pobyt stały:

- Jeżeli posiadacz powyższego  dokumentu został objęty zezwoleniem na pobyt stały w innym kraju (inne niż państwo jego obywatelstwa)

- Jeśli nie odwiedził Cypru przez okres dłuższy niż 2 lata.

 

SPOSOBY UZYSKANIA ZEZWOLENIE NA POBYT STALY:

1. Procedura przyspieszona [Rozporządzenie 6 (2)]: w ciągu 2 miesięcy

2. Kategoria F [Rozporządzenie 5 (f)]: w ciągu 5- 12 miesięcy

PRZYSPIESZONA PROCEDURA PRZYZNAWANIA ZEZWOLENIA NA POBYT STALY

ROZPORZĄDZENIE 6 (2) PRZEPISY DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW I IMIGRANTÓW

WYMAGANIA:

1. NIERUCHOMOŚĆ:

1. Musi być zakupiona na Cyprze

2. Kupujący może być:

• tylko wnioskodawca lub

• tylko jego małżonkiem lub

• wnioskodawca i jego małżonkiem lub

• posiadać Firmę na Cyprze, jak wyszczególniono poniżej:

3. Sprzedawca musi być deweloperem, który wybudował nieruchomość

4. Nieruchomość musi być nowa (nie z rynku wtórnego)

5. Cena zakupu musi wynosić co najmniej 300 000 euro (bez VAT)

6. Co najmniej 200 000 euro (bez VAT) powinno być zapłacone sprzedawcy

7. Musi być dostarczony dowód o transferze 200.000 euro (bez VAT) z zagranicy

8. Umowa Sprzedaży muszą być zdeponowane w Land Registry

 

MOŻLIWY JEST ZAKUP DWOCH NIERUCHOMOSCI:

1. Dom (lub mieszkanie) + dom (lub mieszkanie)

2. Dom (lub mieszkanie) + sklep do 100 m2

3. Dom (lub mieszkanie) + biuro do 250m2

Warunki:

1. Całkowita cena zakupu wynosi ponad 300 000 euro (bez VAT-u)

2. Nieruchomość musi być nowa, z rynku wtórnego nie jest akceptowana od 7/5/2013

3. Jeśli dwie nieruchomosci są oddzielne musza byś zakupione od tego samego dewelopera. Nie jest to wymagane, gdy istnieje możliwość polaczenia dwóch nieruchomosci w jedna ponieważ są one połączone w pionie lub w poziomie.

Uwaga:

Wszystkie powyższe warunki dotyczą małżeństw.

GDY FIRMA JEST NABYWCA:

Nieruchomość może być zakupiona w imieniu Firmy.

Warunki:

1. Firma musi być zarejestrowana na Cyprze

2. Wnioskodawca lub jego małżonka (lub obydwoje) muszą być akcjonariuszami oraz jego / ich  nazwiska powinny pojawić się w świadectwie akcjonariuszy Firmy

3. Muszą być jedynymi akcjonariuszami tej Firmy

Uwagi:

- Umowa powiernicza nie jest akceptowana

- Jeżeli akcjonariuszem tej Firmy jest inna Firmą, powinno być udowodnione, że jedynym jej akcjonariuszem jest wnioskodawca (jego małżonka lub obydwoje)

2. DEPOZYT BANKOWY:

Powinien zostać złożony depozyt bankowy w wysokości 30.000 euro w jednym z banków cypryjskich, na conajmniej 3 lata. Musi zostać udowodnione, ze został dokonany transfer w wysokości 30.000 euro z zagranicy na Cypr.

3. DOCHOD WNIOSKODAWCY I JEGO WSPÓŁMAŁŻONKA:

1. Dochód powinien pochodzić z kraju innego niż Cypr

2. Wnioskodawca powinien wykazać co najmniej 30.000 euro dochodów dla siebie, a także 5000 euro za każdego  członka rodziny będącego na jego utrzymaniu

3. Powinien pochodzić z legalnych źródeł jak: wynagrodzenia, emerytury, czynsz, odsetki, dywidendy, itp

4. ZOBOWIĄZANIE DO NIE PODEJMOWANIA JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOSCI ZAWODOWEJ NA CYPRZE

Posiadacze pozwolenia na pobyt stały nie mogą pracować na Cyprze. Dlatego też,  powinni złożyć oświadczenie, że nie będą angażować się w żadną działalność zawodową na Cyprze.

Dochody z dywidend  Firmy zarejestrowanej na Cyprze  nie są uważane za naruszenie wymogu nie angażowania się w jakąkolwiek działalność zawodową na Cyprze.

5. ZAŚWIADCZENIE O NIE KARALNOŚCI

Wnioskodawca, jego małżonek i dzieci w wieku od 16 lat powinny posiadać i dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z kraju ich pochodzenia. Okres ważności tego dokumentu wynosi trzy miesiące.

6. LEGALIZACJA I TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski lub język grecki przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie urzędowe dokumenty muszą być należycie zalegalizowane przez apostil. Jeżeli  kraj, który wydał te dokumenty nie jest stroną w Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961, znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wtedy dokumenty te  musza być zalegalizowane przez Ministerstwo do Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Cypru w danym kraju.

UWAGA:

OKRES ROZPATRYWANIA WNIOSKU

Powinien on zostać zatwierdzony w przeciągu 2 miesięcy i Prawo Stałego Pobytu  powinno być przyznane pod warunkiem, że:

1. Wszystkie wymagania są spełnione

2. Nie ma powodów odrzucenia wniosku ze względu na brak zapisu o karalności prawnej (po potwierdzeniu z MSW) oraz o zakłócaniu porządku publicznego

DZIECI PEŁNOLETNIE:

DZIECI W WIEKU 18- 25 LAT NA UTRZYMANIU RODZICÓW:

Podanie o procedurę przyspieszona (regulacja 6) może być złożone przez dorosłe dziecko. Dostanie ono pozwolenie na pobyt stały do 25 roku życia. Potem składa jego  własny wniosek o Pozwolenie na Pobyt Stały jako osoba niezależna.

Warunki:

1.Wiek 18-25 lat

2. Jest na utrzymaniu rodziców

3. Zaświadzenie o kontynuowaniu nauki

4. Rodzice muszą udowodnić 5000 euro dochodu miesięcznie na każde pełnoletnie  dziecko będące na ich utrzymaniu

5. Dorosłe dziecko posiada wszystkie wymagane dokumenty

DOROSŁE DZIECI NIE BEDACE NA UTRZYMANIU RODZICÓW:

1. Wiek ponad 18 lat

2. Niezależne finansowo od rodziców

3. Łączna cena za nieruchomości nabyte przez rodziców powinna wynosić 300 tysięcy euro (bez VAT) dla każdego niezależnego dorosłego dziecka

4. Musi być udowodniona zaplata w wysokości 66% całkowitej ceny nieruchomosci rodziców

5. Wszelkie inne wymagania (depozyt bankowy, etc) muszą być spełnione

Pozwolenie Imigracyjne Wymagane Dokumenty / Świadectwa zgodnie z Reg. 6 (2)

1. Kopia ważnego paszportu.

2. Kopia ważnego zezwolenia na zamieszkanie na czas określony (jeśli wnioskodawca przebywa na Cyprze).

3. Życiorys (w tym kwalifikacje akademickie).

4. Zaświadczenie o depozycie w cypryjskim banku , minimum € 30,000

5. Zaświadczenie o wysokości rocznego dochodu rodzica z kraju innego niż Cypr,  conajmniej € 30,000 rocznie (oryginalne dokumenty i oświadczenie). Niezbędny roczny dochód jest podwyższony o € 5,000 na każda osobę będącą na utrzymaniu rodziców.

6. Prawo własności lub umowa kupna -sprzedaży nieruchomosci na Cyprze o minimalnej wartości rynkowej 300.000 € (bez VAT) (oryginał lub uwierzytelnioną kopią). Jeżeli prawo własności nie zostało jeszcze wydane, wnioskodawca musi przedłożyć umowę kupna - sprzedaży zatwierdzona przez  Wydzial do Spraw Gruntów oraz dowód zapłaty w wysokości przynajmniej 200.000 euro (bez VAT).

7. Oficjalne oświadczenie wnioskodawcy, że on / ona nie ma zamiaru podejmować pracy lub być zaangażowanym w żadną formę działalności gospodarczej na Cyprze.

8. Ubezpieczenie zdrowotne.

9. Zaświadczenie o Niekaralności Prawnej (jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, zaświadczenie musi być wydane z jego kraju pochodzenia i przedłożone  w oryginale i z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język grecki).

10. Świadectwo Zawarcia Związku Małżeńskiego (oryginał i tłumaczenie przysięgłe), jeśli dotyczy.

11. Akt Urodzenia Dziecka (oryginał i tłumaczenie przysięgłe) (jeśli dotyczy).

12. Inne dokumenty, które są składane wraz z wnioskiem.

Druk podania M. 67 wraz ze zdjęciem wnioskodawcy, małżonka, małoletnich dzieci

Dodatkowe (nieobowiązkowe) dokumenty: dyplomy wyższych szkol wnioskodawcy i jego współmałżonka


Pozwolenie Imigracyjne Wymagane Dokumenty / Świadectwa zgodnie z Reg. 6 (2)

DZIECI PEŁNOLETNIE (18-25 lat) STUDENCI BEDACE NA UTRZYMANIU RODZICÓW

1. Kopia ważnego paszportu wnioskodawcy.

2. Kopia ważnego zezwolenia na zamieszkanie na czas określony (jeśli wnioskodawca przebywa na Cyprze).

3. Życiorys (w tym kwalifikacje akademickie).

4. Kopia zezwolenia imigracyjnego rodzica według Reg. 6 (2) lub dowód złożenia odpowiedniego wniosku rodzica o zezwolenie imigracyjne według Reg. 6 (2)

5. Zaświadczenie o wysokości rocznego dochodu rodzica z kraju innego niż Cypr, conajmniej € 30,000 rocznie (oryginalne dokumenty i oświadczenie). Niezbędny roczny dochód jest podwyższony o € 5,000 na każda osobę będąca na utrzymaniu rodziców.

6. Oficjalne oświadczenie wnioskodawcy, że on / ona nie ma zamiaru podejmować pracy lub być zaangażowanym w żadna formę działalności gospodarczej na Cyprze.

7. Ubezpieczenie zdrowotne.

8. Zaświadczenie o Niekaralności Prawnej (jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, zaświadczenie musi być wydane z jego kraju pochodzenia i przedłożone w oryginale i z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język grecki).

9. Świadectwo urodzenia wnioskodawcy (oryginał i tłumaczenie przysięgłe).

10. List ze szkoły / uczelni, że wnioskodawca jest zarejestrowanym studentem.

11. Inne dokumenty, które są składane wraz z wnioskiem.


 

INFORMACJE PRAWNE

Proszę zapoznać się z krotka  notatka o  przepisach prawnych dotyczących własności nieruchomosci  oraz kto może nabywać nieruchomości na Cyprze. Jesteśmy gotowi pomóc w uzyskaniu indywidualnej porady prawnej poprzez skontaktowanie Państwa z prawnikiem, który  dostosuje  porady  do indywidualnych potrzeb. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

SYSTEM PRAWNY NA CYPRZE – PRZEGLĄD

System prawny opiera się na tych samych zasadach, jakie mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Wszystkie ustawy regulujące kwestie biznesowe i procedury oparte są oparte na prawie angielskim.  Kontynentalny system norm administracyjnych, według którego zgodność z prawem decyzji administracyjnych jest kontrolowana sądownie, został wprowadzony i jest stosowany na mocy konstytucji.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH

Cypr stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. W wyniku tego nastąpiło wiele zmian dla obywateli UE planujących zakup nieruchomości na Cyprze:

1. Obywatel UE zamieszkałych na Cyprze może zakupić nieruchomości na Cyprze bez ograniczeń i nie wymaga uzyskania zgody jakiegokolwiek organu.

2. Obywatele UE, którzy nie są rezydentami na Cyprze mogą kupić dowolna ilość ziemi ale są ograniczeni do zakupu jednego domu lub jednego mieszkania, na który jest wymagana zgoda Rady Ministrów

3. W celu przestrzegania prawa o nieograniczonej swobodzie przepływu ludzi i towarów, pewne restrykcje zostały zniesione. Obywatele UE mogą przyjeżdżać na Cypr bez ograniczeń, posługując się tylko dowodem osobistym.

4. Ograniczenia kontroli wymiany nie są obowiązujące i nie jest już konieczne, aby udowodnić, że nieruchomość została zakupiona ze środków zewnętrznych

5. Cypryjska polityka inwestycyjna jest liberalna i pozwala na 100% udziału kapitału zagranicznego we wszystkich sektorach gospodarki, nie tylko dla obywateli UE, ale także dla inwestorów z krajów trzecich, chyba że jest zapisane inaczej w prawodawstwie; na przykład nabycie i zagospodarowanie terenu.


 

Ustanowiono nową stawkę opłaty skarbowej przy zakupie nieruchomości na Cyprze. Nowa oplata weszła w życie z dniem 1 marca 2013 roku.  Proszę nie mylić tego z oplata za Prawo Własności/Podatkiem od Nabycia Nieruchomosci, za który jest inna oplata.

Zmiana polega na wprowadzeniu pierwszej sumy € 5000, która jest wolne od podatku. Jest to jeden z niewielu przykładów podatków, które zostały zmniejszone a nie  zwiększone, w ciągu ostatnich kilku lat.

Nowa oplata skarbowa dla wszystkich umów kupna – sprzedaży nieruchomosci:

1          -   5,000        Zero opaty

5,001   - 170,000      €1.5 za każde   €1,000 (np. €1.5 za każdy tysiąc)

170,001 i ponad       €2.0 za każde   €1,000 (np. €2.0 za każdy tysiąc) Maksymalna oplata  wynosi  € 20.000. 

Na przykład za nieruchomość kupiona za €250,000,  oplata skarbowa wyglada następująco:

Za pierwsze   €5,000        zero opłaty          
Za następne  €165,000   €1.5 za każdy tysiąc oplata  €247.50
Pozostałe €80,000           €2.0 za każdy tysiąc oplata  €160.00
               --------                                         ---------
            €250,000               Całkowita Oplata Skarbowa  €407.50


 

Opaty Związane z Przeniesieniem Prawa Własności – Nowelizacja  (aktualizacja 10.12.12)

Nowym przepisem Parlamentu zredukowano podatek związany z przeniesieniem prawa własności nieruchomosci. Nowa ustawa weszła w życie 2 grudnia 2011 roku początkowo na okres 6 miesięcy. Następnie przedłużono ja na okres  do 31 grudnia 2012 roku a potem na następne lata. Obecnie parlament Republiki Cypryjskiej ustanowił nowa datę do 31 grudnia 2014 roku.

-           Ustawa dotyczy tych, którzy kupują swoja pierwsza nieruchomość na Cyprze

-           Do 31 grudnia 2017 roku VAT jest zmniejszony z 19% do zaledwie 5%, w przypadku gdy nieruchomość jest głównym miejscem zamieszkania kupującego na Cyprze.

Dla tych  kupujących, którzy płacą VAT za swoja nieruchomość, oplata za przeniesienie prawa własności nie jest pobierana.

Kupujący, którzy nie płacą VAT za nowo zakupiona nieruchomość, oplata za przeniesienie prawa własności  jest zredukowana do 50% (tylko za nowe nieruchomosci). Nieruchomosci z rynku wtórnego nie maja naliczonego podatku VAT. W tym przypadku podatek za przeniesienie prawa własności jest płacona w całości.

Przykłady:

ZA nieruchomość w cenie 100,000 Euro:
Poprzednia oplata 3,300
Nowa oplata: 1,650 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 130,000 Euro:
Poprzednia oplata: 4,800
Nowa oplata: 2,400 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

ZA nieruchomość w cenie 150,000 Euro:
Poprzednia oplata: 5,800
Nowa oplata: 2,900 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 170,000 Euro:
Poprzednia oplata: 6,800
Nowa oplata: 3,400 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 200,000 Euro:
Poprzednia oplata: 9,200
Nowa oplata: 4,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 300,000 Euro:
Poprzednia oplata: 17,200
Nowa oplata: 8,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 400,000 Euro:
Poprzednia oplata: 25,200
Nowa oplata: 12,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 500,000 Euro:
Poprzednia oplata: 33,200
Nowa oplata: 16,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 600,000 Euro:
Poprzednia oplata: 41,200
Nowa oplata 20,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 700,000 Euro:
Poprzednia oplata: 49,200
Nowa oplata: 24,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 800,000 Euro:
Poprzednia oplata: 57,200
Nowa oplata: 28,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 900,000 Euro:
Poprzednia oplata: 65,200
Nowa oplata: 32,600 lub ZERO (gdy płacie się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 73,200
Nowa oplata: 36,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,100,000 Euro:
Poprzednia oplata: 81,200
Nowa oplata: 40,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,200,000 Euro:
Poprzednia oplata: 89,200
Nowa oplata: 44,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,300,000 Euro:
Poprzednia oplata: 97,200
Nowa oplata: 48,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,400,000 Euro:
Poprzednia oplata: 105,200
Nowa oplata: 52,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,500,000 Euro:
Poprzednia oplata: 113,200
Nowa oplata: 56,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,600,000 Euro:
Poprzednia oplata: 121,200
Nowa oplata: 60,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)
Za nieruchomość w cenie 1,700,000 Euro:
Poprzednia oplata: 129,200
Nowa oplata: 64,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,800,000 Euro:
Poprzednia oplata: 137,200
Nowa oplata: 68,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 1,900,000 Euro:
Poprzednia oplata: 145,200
Nowa oplata: 72,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 2,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 153,200
Nowa oplata: 76,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 2,500,000 Euro:
Poprzednia oplata: 193,200
Nowa oplata: 96,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 3,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 233,200
Nowa oplata: 116,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 3,500,000 Euro:
Poprzednia oplata: 273,200
Nowa oplata: 136,600 lub ZERO (gdy płacie się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 4,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 313,200
Nowa oplata: 156,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 4,500,000 Euro:
Poprzednia oplata: 353,200
Nowa oplata: 176,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 5,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 393,200
Nowa oplata: 196,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 6,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 473,200
Nowa oplata: 236,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 7,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 553,200
Nowa oplata: 276,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 8,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 633,200
Nowa oplata: 316,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 9,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 713,200
Nowa oplata: 356,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 10,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 793,200
Nowa oplata: 396,600 lub ZERO (gdy pacie się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 11,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 873,200
Nowa oplata: 436,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 12,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 953,200
Nowa oplata: 476,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 13,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,033,200
Nowa oplata: 516,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 14,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,113,200
Nowa oplata: 556,600 lub ZERO (gdy płacie się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 15,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,193,200
Nowa oplata: 596,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 16,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,273,200
Nowa oplata: 636,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 17,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,353,200
Nowa oplata: 676,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)
Za nieruchomość w cenie 18,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,433,200
Nowa oplata: 716,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 19,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,513,200
Nowa oplata: 756,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 20,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,593,200
Nowa oplata: 796,600 lub ZERO (gdy nie płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 21,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,673,200
Nowa oplata: 836,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 22,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,753,200
Nowa oplata: 876,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 23,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,833,200
Nowa oplata: 916,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 24,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,913,200
Nowa oplata: 956,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 25,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 1,993,200
Nowa oplata: 996,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)

Za nieruchomość w cenie 30,000,000 Euro:
Poprzednia oplata: 2,393,200
Nowa oplata: 1,196,600 lub ZERO (gdy płaci się VAT przy zakupie)


Podatek od wartości dodanej  V.A.T – Nowa Ustawa i Uściślenia

VAT na Cyprze wynosi 19%

Dla Kupujących Nieruchomości:

a] Wnioskodawca musi być stałym rezydentem Cypru przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży

b] Umowa kupna- sprzedaży jest podpisywana z 19% VAT. Przepis mówi, że w przypadku gdy kupujący zostanie zatwierdzony przez administracje podatkowa odpowiedzialna za  VAT, dostarczy on sprzedającemu  takie potwierdzenie  a sprzedający  wystąpi o zwrot podatku VAT (formularz 4B) jeśli ten został już zapłacony do administracji podatkowej (VAT płatny co 3 miesiące). Po otrzymaniu potwierdzenia, będzie liczone 5% od każdej następnej płatności. Kiedy sprzedawca otrzyma zwrot  podatku VAT,  zwraca ja kupującemu lub daje mu notę kredytową.

c] W przypadku, gdy nieruchomość jest w trakcie budowy, rachunki za wodę i prąd muszą być wysłane do biura VAT w terminie 6 miesięcy po przekazaniu gotowej nieruchomości kupującemu.

 

W związku z powyższym, obywatele Unii Europejskiej, którzy nie mieszkają na stale na Cyprze  nie mogą skorzystać z udogodnienia zwrotu VAT chyba, że zamieszkają na stale i nabędą nieruchomość po 2 latach pobytu.


 

Proces Zakupu Nieruchomosci na Cyprze

Cypr: Proces Zakupu Nieruchomosci

Wybór Nieruchomosci

Zalecamy aby kupujący, chcący zakupić wybrana nieruchomość, nie dokonywał żadnych opłat przed konsultacja z notariuszem.

Notariusz

Nasze biuro zarekomenduje kupującemu doświadczonego notariusza, który wyjaśni wszystkie wątpliwości, odpowie na pytania oraz przedstawi procedurę związaną z zakupem nieruchomosci. W przypadku gdy nie ma żadnych problemów związanych z wybrana nieruchomością, w tym problemów natury prawnej, kupujący może mianować notariusza do zajęcia się stroną prawną dotycząca transakcji.

Oplata za rezerwacje

Aby zarezerwować wybrana nieruchomość, należy opłacić depozyt wynoszący 2000 Euro. Kwota rezerwacji może jednak się trochę różnić w zależności od wielkości i wartości nieruchomosci. Zwykle jednak jest to umowa pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Kontrakt

Gdy wybrany notariusz skompletuje wszystkie dokumenty i przygotuje kontrakt, kupujący powinien zapłacić pierwsza ratę  w wysokości 30%  wartości nieruchomosci (w niektórych przypadkach może to być 20% ) w czasie od 1 do 4 tygodni po podpisaniu kontraktu kupna nieruchomosci.

Płatnosci

1. Rezerwacja: 2000 Euro

2. Pierwsza rata 30% (oplata ze swoich własnych funduszy). Pozostała suma może rownież pochodzić z własnych funduszy lub z kredytu bankowego  W przypadku kredytu bankowego, kupujący powinien mieć ze sobą miedzy innymi ostatnie wyciągi bankowe i zaświadczenie o dochodach. W wielu przypadkach

bank może przyznać 80% kredytu lecz pierwsza rata 20% musi pochodzić z funduszy własnych.

Kredyt “płatne tylko odsetki”

Ten typ kredytu jest również dostępny na Cyprze.  Jednakże obecnie lokalne banki są bardzo wybiorcze w stosunku do potencjalnych pożyczkobiorców. W zależności od wieku pożyczkobiorcy można wziąć taki kredyt na 40 lat.

Oplata za usługi prawne

Opłata za usługi notarialne waha się od 1000 do 2000 Euro w zależności od wartości nieruchomości. Opłata ta jest ustalana pomiędzy kupującym a prawnikiem.

Nieruchomosci,  które nie maja dokumentu na prawo własności

W przypadku gdy nieruchomość jeszcze nie posiada osobnego dokumentu na prawo własności, istnieje specjalna procedura, która sprawia, ze transakcja kupna nieruchomosci jest bezpieczna. Zdecydowanie doradzamy kupującemu aby zastosował się do tej procedury, która wyjaśnimy gdy będą juz Państwo na Cyprze. Stanowczo doradzamy aby nie iść na tak zwane “skróty”, które mogą być promowane przez innych.

Oplata za przeniesienie prawa właśności

Kupujący będzie zobowiązany do poniesienia opłaty po zarejestrowaniu prawa własności nieruchomosci na swoje nazwisko w DLO. Oplata jest naliczana zgodnie z wartością rynkowa nieruchomosci w dniu zakupu, tzn. zgodnie z data zatwierdzenia kontraktu kupna-sprzedaży w LRO.

Wartość Nieruchomosci          Oplata za przeniesienie prawa własności w %  w zależności od wartości  

                                                                                       nieruchomosci

Do €85,430                                                                  3.0%

€85,431 - €170,860                                                      5.0%

Ponad  €170,861                                                           8.0%

Na przykład:

Oplata za przeniesienie prawa własności na nieruchomość w cenie 175 000 Euro (w przypadku, gdy właścicielem prawnym jest tylko jedna osoba) jest następujaca:

3% za pierwsze 85 430 Euro                           = 2562, 90 Euro

5% za 85 431 Euro do 170 860 Euro              = 4271, 45 Euro

8% za 4 140 Euro                                               =   331, 20 Euro

Oplata razem:                                                     11434, 10 Euro

 

Jeśli prawo własności jest przepisane na 2 osoby (lub więcej), wtedy powyższa oplata znacznie się zmniejsza.

Przykład, gdy prawo własności nieruchomosci jest zapisane na 2 osoby (na przykład małżeństwo):

3% za pierwsze 85 430 Euro x 2 = 170 860 Euro co wynosi 5125, 80 Euro

5% za pozostałe 4140 Euro                                     co wynosi   207, 00 Euro

Oplata razem:                                                                               5332, 80 Euro    

Powyższa oplata jest wyliczana w oparciu o cenie netto nieruchomosci, bez podatku VAT. Na przykład, gdy cena nieruchomosci wynosi 2 000 000 Euro, powyższa oplata jest liczona od 1 739 000 Euro a nie od 2 000 000 Euro.

PODATEK ROCZNY

W oparciu od cypryjskie przepisy prawne z 1980-2004 roku wszyscy właściciele nieruchomosci , bez względu na to czy są mieszkańcami Cypru czy nie, są zobowiązani do opłaty podatku rocznego, który jest oparty o wartość nieruchomosci zarejestrowanej na ich nazwisko.

Cypryjski roczny podatek od nieruchomosci jest obliczany w oparciu o cenie rynkowa danej nieruchomosci od 1 stycznia 1980 roku i płacony do Urzędu Skarbowego. Podatek ten powinien być uiszczany po 1 stycznia każdego roku.

Indywidualni właściciele posiadający nieruchomość o wartości  rynkowej z 1980 roku niższej niż 12 500 Euro, są zwolnieni z tego podatku.

Obliczanie Podatku od Nieruchomosci

Każdy prawnie zarejestrowany właściciel nieruchomosci, której wartość przekracza 120 000 Euro jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o jej posiadaniu (Declaration of Immovable Property IR 301 and IR 302) i opłaty podatku za ta nieruchomość przed 30 września każdego roku. We wrześniu 2013 roku parlament zrewidował i zatwierdził następujące progi podatkowe:

Wartość Rynkowa Nieruchomosci            Podatek Roczny %       Podatek skumulowany (Max)

na dzień 1/1/1980

do € 12,500                                                                           0%                               €0

€ 12,501  do  € 40,000                                                       0.60%                       * €240

€ 40,001 do  € 120,000                                                       0.80%                          €880

€ 120,001 do € 170,000                                                     0.90%                         €1,130
 
€ 170,001 do € 300,000                                                     1.10%                         €2,760

€ 300,001 do € 500,000                                                        1.30%                         €5,360

€ 500,001 do € 800,000                                                        1.50%                         €9,860    

€ 800,001 do € 3,000,000                                                     1.70%                        €47,260

Ponad € 3,000,000                                                                1.90%

 

* Wszyscy właściciele nieruchomosci, których wartość z 1980 roku przekracza 12 500 Euro są zobowiązani do zapłaty podatku w stosunku do jej wartości z 1980 roku.

Podatek do władz lokalnych

Oplata ta wynosi w przybliżeniu od 85 do 260 Euro rocznie w zależności od wielkości nieruchomosci. Jest to oplata za wywóz śmieci, oświetlenie ulic, kanalizacje itp.

Inne opłaty jak na przykład za prąd, wodę, telefon są pokrywane przez indywidualnych użytkowników według licznika.

 

Proszę szukać nieruchomosci na stronie:  www.bestcyprusproperties.com